Een overzicht van onze

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden HBG GOOR B.V. te Goor - versie februari 2014

I ALGEMENE BEPALINGEN

1 Toepasselijkheid


1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, hierna tezamen te noemen aanbiedingen, welke verstrekt worden door HBG GOOR B.V.en met HBG GOOR B.V. gesloten overeenkomsten ingevolge welke HBG GOOR B.V. goederen heeft te leveren en/ of diensten heeft te verrichten (waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van derden), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door HBG GOOR B.V. van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een deel dat in het bijzonder is toegesneden op de kernactiviteiten van HBG GOOR B.V. Bij verschillen tussen de in het algemene deel en in het bijzondere deel opgenomen bepalingen prevaleren de bijzondere bepalingen.

2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verder verstaan onder HBG GOOR B.V. de onder de naam HBG GOOR B.V. te Goor gedreven onderneming. de opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon of combinatie hiervan tot wie de aanbieding zicht richt en / of met wie de overeenkomst is gesloten

de overeenkomst De overeenkomst tussen HBG GOOR B.V. en de opdrachtgever krachtens welke HBG GOOR B.V. werkzaamheden zal verrichten, diensten zal verlenen of materialen ter beschikking zal stellen

grondwerken Die werkzaamheden zijdens HBG GOOR B.V. die bestaan of mede bestaan uit grondverzet, bestrating, rioleringaanleg en / of sloopwerkzaamheden het gehuurde Het materiaal dat door HBG GOOR B.V. krachtens een met HBG GOOR B.V. gesloten huurovereenkomst aan de opdrachtgever er beschikking wordt gesteld

3 Totstandkoming overeenkomsten


1 Alle van HBG GOOR B.V. afkomstige aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen gegevens
2 Door HBG GOOR B.V. in afbeeldingen, catalogi, tekeningen offertes of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, prestatie of resultaat van aangeboden goederen of diensten zijn niet bindend doch worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3 Kosten welke door HBG GOOR B.V. worden gemaakt in verband met het op verzoek verstrekken van een aanbieding komen, ook wanneer de opdracht niet aan HBG GOOR B.V. wordt verleend, voor rekening van de opdrachtgever.
4 Overeenkomsten en wijzigingen daarop kunnen slechts schriftelijk worden aangegaan. Mondelinge afspraken zijn voor HBG GOOR B.V. eerst bindend nadat zij schriftelijk door HBG GOOR B.V. zijn bevestigd.
5 In het geval dat de inhoud van een aanvaardingsbericht op welke wijze dan ook afwijkt van de offerte van HBG GOOR B.V. komt geen overeekomst tot stand tenzij HBG GOOR B.V. uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
6 Middels het met HBG GOOR B.V. sluiten van een overeenkomst verleent de opdrachtgever aan HBG GOOR B.V. onherroepelijk volmacht om in het kader van het realiseren van het overeengekomene rechtshandelingen in naam en voor rekening van de opdrachtgever aan te gaan welke volmacht zich ook uitstrekt tot daden van beschikking en krachtens welke door HBG GOOR B.V. op naam en voor rekening van de opdrachtgever materialen kunnen worden aangekocht en hulppersonen kunnen worden aangetrokken.

 

4 Levertijden


1 De levertijd wordt bij benadering opgegeven en is voor HBG GOOR B.V. nimmer bindend en levert nimmer een fatale termijn op.
2 De levertijd gaat tenzij anders overeengekomen in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a de dag van totstandkoming van de overeenkomst
b de dag van ontvangst door HBG GOOR B.V. van de voor de uitvoering noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
c de dag van vervulling van die formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door HBG GOOR B.V. uitvoering aan de overeenkomst kan worden
d de dag van ontvangst door HBG B.V. van hetgeen volgens de overeenkomst voor het uitvoeren daarvan bij vooruitbetaling, al dan niet in de vorm van een waarborgsom, dient teworden voldaan
3 Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort tengevolge van omstandigheden welke buiten de risicosfeer van HBG B.V. liggen wordt de levertijd met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de termijn van de opschorting verlengd en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4 HBG B.V. zal gerechtigd doch niet verplicht zijn schriftelijke instemming van de opdrachtgever met wijziging van de levertijd te verlangen en totdat die instemming is verkregen verdere werkzaamheden op te schorten zonder in verzuim te komen.
5 Overschrijding, verlenging of opschorting van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op opschorting van de betalingsverplichting noch op enige vergoeding van schade noch op ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in art 7 lid 3. Overschrijding, verlenging of opschorting van de levertijd ten gevolge van een voor risico van de opdrachtgever komende oorzaak leidt tot gehoudenheid van de opdrachtgever om, naast het daaruit voortvloeiende meerwerk, de daardoor ontstane schade aan HBG B.V. te vergoeden

 

5 Prijzen en kosten


1 Prijzen zijn aangegeven in euro’s en exclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief kosten die HBG GOOR B.V. in verband met de uitvoering van een overeenkomst moet maken, zoals reis- en verblijfkosten en administratiekosten, een en ander tenzij anders vermeld.
2 De prijzen gelden af het bedrijfsadres van HBG GOOR B.V. in Goor tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3 Door HBG GOOR B.V. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding danwel het sluiten van de overeenkomst geldendehoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, wisselkoersen van buitenlandse valuta en van alle andere kosten. In geval van redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer van deze kosten is HBG GOOR B.V. gerechtigd de offerteprijs danwel contractsprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op ontbinding van de gesloten overeenkomst of op schadevergoeding. Dit recht op verhoging van de contractsprijs geldt ook wanneer een zogenaamde “vaste prijs” of aanneemsom is overeengekomen.
4 HBG GOOR B.V. is te allen tijde gerechtigd, ook nadat de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk in uitvoering is, alvorens daar verdere uitvoering aan te geven van de opdrachtgever te eisen dat deze ten genoege van HBG GOOR B.V. (aanvullende) zekerheid stelt dat hij aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen of een aanvullende waarborgsom stelt. Indien de opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te stellen zal HBG GOOR B.V. gerechtigd zijn de nakoming van de overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden tot schadevergoeding jegens HBG GOOR B.V., zonder dat HBG GOOR B.V. jegens de opdrachtgever tot schadevergoeding gehouden is.
5 HBG GOOR B.V. is te allen tijde bevoegd in daarvoor naar het oordeel van HBG GOOR B.V. in aanmerking komende gevallen uitsluitend tegen vooruitbetaling, contante betaling of onder rembours te leveren, zonodig in afwijking van eventueel andere gemaakte afspraken.
6 HBG GOOR B.V. zal gerechtigd doch niet verplicht zijn schriftelijke instemming van (de bevoegde vertegenwoordiger van) de opdrachtgever met wijziging van de contractsprijs te verlangen en totdat die instemming is verkregen verdere werkzaamheden opschorten zonder in verzuim te komen.
7 HBG GOOR B.V.is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en elk uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

6 Opschortingsbevoegdheid, ontbinding


1 HBG GOOR B.V. is gerechtigd tot annulering van een order en tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst zonder daarbij zelf in verzuim te komen danwel – te zijner keuze – tot geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, zonder dat daaraan een sommatie of ingebrekestelling aan vooraf dient te gaan, wanneer
a de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of
b HBG GOOR B.V. na het sluiten van de overeenkomst goede gronden heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na zal komen of de opdrachtgever ter verzekering van die nakoming niet de verlangde zekerheid stelt binnen de hem daartoe door HBG GOOR B.V. gestelde termijn
c zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is danwel ongewijzigde nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van HBG GOOR B.V. verlangd kan worden
d opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard danwel een aanvraag om (voorlopige) surséance van betaling heeft ingediend danwel om toepassing van de WSNP heeft verzocht of beslag jegens de opdrachtgever is gelegd danwel de opdrachtgever anderszins niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
2 De vorderingen van HBG GOOR B.V. zullen in het geval van een op een der bovengenoemde omstandigheden gebaseerde annulering, opschorting danwel ontbinding per direct opeisbaar zijn met terzijdestelling van welke betalingstermijn dan ook.
3 HBG GOOR B.V. zal in geval van een annulering, opschorting danwel ontbinding nimmer aansprakelijk zijn jegens de opdrachtgever voor welke hierdoor bij de opdrachtgever of derden ontstane schade en / of kosten dan ook.
4 Behoudens in het geval dat de annulering, opschorting danwel ontbinding voortvloeit uit een omstandigheid die voor de opdrachtgever overmacht oplevert is de opdrachtgever is aansprakelijk voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst en gemaakte kosten, die HBG GOOR B.V. lijdt ten gevolge van een annulering, opschorting danwel ontbinding.

 

7 Overmacht


1 HBG GOOR B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, rechts handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2 Onder overmacht wordt in dit artikel verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HBG GOOR B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HBG GOOR B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van HBG GOOR B.V. of van derden daaronder begrepen. HBG GOOR B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HBG GOOR B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
3 HBG GOOR B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 werkbare dagen – zulks uitsluitend ter beoordeling van HBG GOOR B.V. – is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4 Voorzover HBG GOOR B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HBG GOOR B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

8 Eigendomsvoorbehoud


1 Door HBG GOOR B.V. geleverde goederen blijven het eigendom van HBG GOOR B.V. totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met HBG GOOR B.V. gesloten overeenkomst, waaronder betaling van de facturen voor de overeengekomen werkzaamheden alsmede de betaling van eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de opdrachtgever van de overeenkomst, volledig is nagekomen.
2 Tot het moment waarop aan de hier genoemde voorwaarden zal zijn voldaan
a is het de opdrachtgever niet toegestaan de geleverde goederen door te verkopen, als betaalmiddel te gebruiken of in hypotheek of in pand (daaronder begrepen bezitloos pandrecht) te geven of anderszins te bezwaren
b zal opdrachtnemer de zaken bij een solide maatschappij ten behoeve van HBG GOOR B.V. voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen verlies en diefstal, op de polis HBG GOOR B.V. als rechthebbende op de schadeuitkering hebben doen vermelden en de polis voor HBG GOOR B.V. ter inzage houden.
3 Van een door derden op het onder het eigen domsvoorbehoud van HBG GOOR B.V. vallende gelegd beslag zal de opdrachtgever onmiddellijk melding maken aan HBG GOOR B.V.. In geval van vermoeden van een strafbaar feit dient de opdrachtgever onmiddellijk aangifte hiervan te doen en daarvan melding te maken aan HBG GOOR B.V..
4 De opdrachtgever verleent HBG GOOR B.V. hierbij onherroepelijk toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HBG GOOR B.V. zich bevinden.

 

9 Betaling


1 Alle betalingen dienen, in de gefactureerde valuta, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde rekeningnummer, onverschillig of alle goederen geleverd zijn en / of alle werkzaamheden zijn verricht, danwel slechts een gedeelte daarvan. Na het ver- strijken van de betalingstermijn vervallen eventuele bedongen kortingen.
2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig bedrag met het door hem verschuldigde in compensatie te brengen.
3 Vanaf het ogenblik waarop de betaling moet zijn geschied is opdrachtgever over het berekende factuurbedrag verschuldigd aan HBG GOOR B.V.
a een rente van 2% per maand of gedeelte daarvan of
b indien dat hoger is: de wettelijke handelsrente alsmede alle kosten die met een eventuele incasso van het verschuldigde gemoeid zullen zijn, waarbij het uurtarief van de rechtsbijstandverlener gelijk zal zijn aan het door rechtbanken gehanteerde basisuurtarief voor curatoren in faillissementen met een gemiddelde omvang, zulks met terzijdestelling van de toepasselijkheid van het rapport Voor-Werk II, alsmede de wettelijke rente over die kosten.
4 Betalingen zullen in de eerste plaats strekken ter delging van kosten, vervolgens rente en tot slot de hoofdsom. HBG GOOR B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
a een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst
b volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10 Garanties


1 De door HBG GOOR B.V. te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden voldoen aan op het moment van levering respectievelijk verrichting daaraan, bij normaal gebruik in Nederland, redelijkerwijs te stellen en gebruikelijke eisen en normen, met inachtneming van het hierna bepaalde. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kan geen garantie worden verleend op in het buitenland te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2 De garantie geldt voor de periode voor zover en zoals die in de schriftelijke overeenkomst tussen HBG GOOR B.V. en de opdrachtgever is vermeld.
3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden alsook wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HBG GOOR B.V., de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HBG GOOR B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
4 De opdrachtgever is gehouden het (op)geleverde of gehuurde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en / of kwantiteit van het (op)geleverde of gehuurde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na (op)levering of verhuur schriftelijk aan HBG GOOR B.V. te zijn gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 48 uur nadat deze redelijkerwijs ontdekt hebben kunnen worden, schriftelijk aan HBG GOOR B.V. te zijn gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HBG GOOR B.V. in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient HBG GOOR B.V. de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5 Een (tijdige) reclame door de opdrachtgever schort zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij HBG GOOR B.V. opdracht gegeven heeft.
6 Een reclame die later gedaan wordt dan de in het vierde lid genoemde termijnen heeft verlies van ieder recht van opdrachtgever op herstel, vervanging en / of schadevergoeding in welke vorm dan ook tot gevolg.
7 Een gebrekkige zaak waarover tijdig is gereclameerd zal door HBG GOOR B.V. binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuzevan HBG GOOR B.V. worden vervangen of hersteld danwel zal door HBG GOOR B.V. daarvoor aan de opdrachtgever een vervangende vergoeding worden voldaan. In geval van vervangitng is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan HBG GOOR B.V. te retourneren en de eigendom daarvan aan HBG GOOR B.V. te verschaffen, tenzij HBG GOOR B.V. anders aangeef.
8 Een dergelijke aanspraak bestaat niet wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de uitvoering van enige met HBG B.V. gesloten overeenkomst.
9 Alle met een ongegronde klacht voor HBG GOOR B.V. gemoeide kosten, daaronder begrepen eventuele onderzoeks kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.
10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

11 Aansprakelijkheid van HBG Goor B.V.


1 HBG GOOR B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
a door de opdrachtgever verstekte onjuiste en / of onvolledige gegevens en / of tekeningen
b door de opdrachtgever voorgeschreven of ter beschikking gestelde materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen en / of gereedschappen
c afwijkingen met gebruikelijke en/ of redelijke toleranties in het door HBG GOOR B.V. gepresteerde.
2 Terzake van gebreken aan zaken welke niet door HBG GOOR B.V. zijn vervaardigd heeft HBG GOOR B.V. geen andere verplichtingen dan die welke HBG GOOR B.V. ‘s leverancier heeft ten opzichte van HBG GOOR B.V. en alleen dan indien die leverancier zijn verplichting ten opzichte van HBG GOOR B.V. daadwerkelijk is nagekomen.
3 HBG GOOR B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor andere dan directe door de opdrachtgever geleden schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
a de redelijke kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van HBG GOOR B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan HBG GOOR B.V.toegerekend kunnen worden, tenzij de overeenkomst door of op vordering van de opdrachtgever wordt ontbonden
b de redelijke kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken voor het vaststellen van de oorzaaken de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
c de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4 Aansprakelijkheid van HBG GOOR B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 3, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
5 De aansprakelijkheid van HBG GOOR B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de opdrachtgever HBG GOOR B.V. onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en HBG GOOR B.V. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HBG GOOR B.V. in staat is adequaat te reageren.
6 Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of bewuste roekeloosheid, is HBG GOOR B.V. niet aansprakelijk.
7 Voor het geval dat HBG GOOR B.V. aansprakelijk bevonden mocht worden zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat zijn verzekeraar terzake uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.
8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan HBG GOOR B.V. zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
9 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van HBG GOOR B.V. of de tot diens bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
10 De verjaringstermijn van iedere vordering tegen en ieder verweer jegens HBG GOOR B.V. en de door HBG GOOR B.V. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden bedraagt één jaar. HBG GOOR B.V. is niet aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever, zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens HBG GOOR B.V. niet is nagekomen.

 

12 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart HBG GOOR B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. Indien HBG GOOR B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden HBG GOOR B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HBG GOOR B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HBG GOOR B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

13 Wijziging van de overeenkomst


1 Wijzigingen in de omstandigheden waaronder de overeenkomst is aangegaan of waaronder de overeenkomst uitgevoerd zou worden en die er toe leiden dat de overeenkomst door HBG GOOR B.V. niet in de oorspronkelijke vorm kan worden nagekomen brengen met zich mee dat HBG GOOR B.V. gerechtigd is te verlangen ofwel dat de overeenkomst in die zin gewijzigd wordt dat deze wel na te komen valt (zulks op een zo veel mogelijk met de oorspronkelijke overeenkomst overeenstemmende wijze) ofwel dat ontbinding van de overeenkomst zal volgen. In geen van beide gevallen is HBG GOOR B.V. gehouden tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden HBG GOOR B.V. schadeloos te stellen wanneer de reden waarom de overeenkomst niet op de oorspronkelijk voorziene wijze kan worden nagekomen in de invloedsfeer van de opdrachtgever ligt.
2 Indien HBG GOOR B.V. ervoor kiest de overeenkomst te wijzigen komt het meer- en minderwerk voor rekening respectievelijk ten gunste van de opdrachtgever.
3 In het geval dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HBG GOOR B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6 Uit de omstandigheid dat HBG GOOR B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt mag de opdrachtgever niet afleiden dat deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn of dat HBG GOOR B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

14 Geschillenbeslechting + toepasselijk recht


1 Op alle aanbiedingen van HBG GOOR B.V. en met HBG GOOR B.V. gesloten overeenkomsten en daaruit ontstane rechtsbetrekkingen is altijd Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de overeenkomst in het buitenland uitgevoerd dient te worden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, indien HBG GOOR B.V. zulks wenst, met uitsluiting van de gewone rechter worden onderworpen aan arbitrage.
3 De arbiter zal worden benoemd door de Kantonrechter te Almelo en zal uitspraak doen als redelijk man naar billijkheid.
4 Indien HBG GOOR B.V. de beslechting van het geschil door de gewone rechter verkiest zal steeds bevoegd zijn de rechtbank te Almelo tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een ander gerecht aanwijzen.

 

15 Vindplaats en wijziging voorwaarden


1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 000029197570.
2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie althans de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met HBG B.V.

II AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN

A Grondwerken

16 Verplichtingen van de opdrachtgever


1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige verstrekking aan HBG GOOR B.V. van:
a de voor het werk benodigde informatie (o.m. inzake grondgesteldheid, in de grond aanwezige kabels en leidingen en eventuele (mogelijke) bodemver ontreiniging) en vereiste vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc
b aansluitingsmogelijkheden voor elektrische en hydraulische apparatuur en voorzieningen, verwarming en water.
2 De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en / of leveringen, die niet tot het werk van HBG GOOR B.V. behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

17 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever


1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die (al dan niet enkel voor HBG GOOR B.V.) voortvloeit uit
a de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of ver richte leveringen
b de niet-tijdige of onjuiste of onvolledige verstrekking door de opdrachtgever van de in het vorige artikel, eerste lid, bedoelde informatie en aansluitmogelijkheden
c het niet tijdig uitgevoerd zijn van de in het vorige artikel, derde lid, bedoelde werkzaamheden en / of leveringen van derden.
2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

 

18 Oplevering


1 Nadat het werk door de opdrachtgever en HBG GOOR B.V. is opgenomen wordt door de opdrachtgever aan HBG GOOR B.V. binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het vierde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden.
2 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
4 Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijnmits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. HBG GOOR B.V. zal de hierboven bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.
5 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 

19 Aansprakelijkheid van HBG GOOR B.V. na oplevering

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is HBG GOOR B.V. niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van HBG GOOR B.V. een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en aan HBG GOOR B.V. van dat gebrek binnen acht dagen na ontdekking mededeling is gedaan.

20 Intellectuele eigendom


1 HBG GOOR B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HBG GOOR B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2 Van HBG GOOR B.V. afkomstige tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen zullen door de opdrachtgever niet aan derden getoond of ter hand gesteld mogen worden of mogen worden vermenigvuldigd.

 

B De levering van bouwstoffen (waaronder begrepen stenen)

21 Risico-overgang


1 Vanaf het moment dat opdrachtgever bericht wordt dat de zaken voor hem beschikbaar zijn is de opdrachtnemer verplicht de zaken af te nemen. HBG GOOR B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of waardevermindering van de zaken.
2 Op door HBG GOOR B.V. ten tijde van de (af)levering aan de opdrachtgever afgegeven of gezonden geleidebonnen, vrachtbrieven, ontvangstbevestigingen en dergelijke, vermelde hoeveelheden en hoedanigheden van (af)geleverde zaken worden geacht juist te zijn tenzij de opdrachtgever binnen vijf werkdagen schriftelijk (per fax) protesteert onder vermelding van de door hem beoogde correctie.

C De verhuur van materieel

22 Aflevering


1 Aflevering van het gehuurde geschiedt door ter beschikkingstelling van het gehuurde op het bedrijfsadres van HBG GOOR B.V. in Goor danwel op een andere overeengekomen plaats.
2 De opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen tenzij de opdrachtgever HBG GOOR B.V. binnen 24 uur na ontvangst en vóór ingebruikname schriftelijk (per fax) anders bericht onder opgaaf van de gestelde tekortkoming.

 

23 Huurprijzen en huurperiode


1 De vermelde huurtarieven zijn dagtarieven excl. BTW en gelden af het bedrijfsadres van HBG GOOR B.V. in Goor. De huurprijs wordt wel berekend over zaterdagen doch niet over zondagen en algemeen erkende feestdagen. Een gedeelte van een dag geldt als een dag.
2 De huurperiode is minimaal een dag en gaat in op de dag van inontvangstname van het gehuurde door de opdrachtgever. Indien op verzoek van de opdrachtgever de inontvangstname wordt uitgesteld blijft de opdrachtgever de huurprijs over de periode die de verschuiving duurt verschuldigd.
3 Indien het gehuurde niet op de laatste dag van de contractuele huurperiode aan HBG GOOR B.V. is geretourneerd wordt de huurovereenkomst geacht door te lopen en zal de huurprijs worden doorberekend tot het moment waarop het gehuurde aan HBG GOOR B.V. wordt geretourneerd, onverminderd het recht van HBG GOOR B.V. op volledige schadevergoeding.
4 De huurperiode eindigt niet eerder dan nadat het gehuurde aan HBG GOOR B.V.,is geretourneerd en door HBG GOOR B.V. in goede staat is bevonden doch nimmer eerder dan op de laatste dag van de contractuele huurperiode.

 

24 Verplichtingen van de opdrachtgever


1 De opdrachtgever draagt vanaf het moment van inontvangstname van het gehuurde het risico hiervan. De opdrachtgever is gehouden het gehuurde op juiste en oordeelkundige wijze te gebruiken en waar nodig, voor diens rekening, te voorzien van de juiste brandstoffen en smeermiddelen alsmede het noodzakelijke onderhoud aan het gehuurde te plegen.
2 De opdrachtgever dient het gehuurde aan het einde van de huurperiode aan HBG GOOR B.V. te retourneren aan het bedrijfsadres van HBG GOOR B.V. danwel op een andere schriftelijk overeengekomen plaats.
3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen danwel zelf reparaties daaraan te verrichten.
4 De opdrachtgever is verplicht elke schade en elk gebrek aan of verloren gaan of ontvreemding van het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan HBG GOOR B.V. mee te delen. In geval van vermoeden van een strafbaar feit dient de opdrachtgever onmiddellijk aangifte hiervan te doen.
5 De kosten van herstel van het gehuurde komen voor rekening van de opdrachtgever.
6 De opdrachtgever dient HBG GOOR B.V. op ieder gewenst moment in de gelegenheid te stellen het gehuurde te inspecteren. Voor eventuele schade die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeit is HBG GOOR B.V. niet aansprakelijk.

 

25 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever


1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met van overheidswege gestelde eisen, waaronder begrepen de voldoening aan bij of krachtens de WVW1994 en APV gestelde eisen.
2 De opdrachtgever draagt er in het bijzonder zorg voor dat met het gehuurde geen (verkeers)gevaarlijke situaties in het leven worden geroepen.
3 In geval van aflevering van het gehuurde door HBG GOOR B.V. is HBG GOOR B.V. niet gebonden aan een door de opdrachtgever voorgenomen plaats van stalling doch kan op voor de opdrachtgever bindende wijze een andere plaats van stalling, daaronder begrepen het bedrijfsadres van HBG GOOR B.V. te Goor, aanwijzen.

 

26 Aansprakelijkheid van HBG GOOR B.V.


1 Wanneer ten gevolge van een voor risico van HBG GOOR B.V. komende oorzaak het gehuurde door de opdrachtgever niet kan worden gebruikt heeft de opdrachtgev er recht op vervanging van het gehuurde door gelijkwaardig materieel zodra HBG GOOR B.V. de beschikking krijgt over dit materieel.
2 Transportkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.